អំពី

មណ្ឌលភាសាវិទូ គឺជាស្ថាប័នមួយដែលបម្រើការងារក្នុងវិស័យភាសា។
យើងមានបំណងប្រមូលផ្ដុំភាសាវិទូទាំងឡាយឲ្យមកធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងភាសា។
យើងមានបំណងធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ដំណោះស្រាយផ្នែកភាសាដ៏ធំជាងគេមួយលើពិភពលោក។
ដូច្នេះយើងមានបេសកកម្មក្នុងការកម្ចាត់ឧបសគ្គខាងភាសាដែលមនុស្សលោកជួបប្រទះ។

មណ្ឌលភាសាវិទូ ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២។
យើងនឹងបន្តការខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរដើម្បីបំពេញបេសកកម្មខ្លួនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការបម្រើ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយពីយើងខ្ញុំ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដូចខាងក្រោមនេះ៖

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២២១ ផ្លូវលេខ ១២០P សង្កាត់គោកឃ្លៀង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទូរសព្ទ៖ ០១៦ ៣០០ ១៩៩ ឬ ០៨៥ ៤២៥ ៤៤៤
អ៊ីមែល៖ pheasavitu@gmail.com
វិបសាយ៖ www.pvd.one
ហ្វេកប៊ុក៖ facebook.com/pvd.one
លីងដ៍អ៊ីន៖ linkedin.com/in/pvdone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *