កម្មវិធីបំលែងអក្សរខ្មែរទៅឡាតាំង

ពាក្យខ្មែរ៖
សម្គាល់៖
 1. កម្មវិធីនេះមានបញ្ចូលទំនាញសូរ (ឬលំឱនសូរ) ផងដែរ។ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី វាមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេ។ ហើយពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រកបខុសផងដែរ។
 2. ក្នុងករណីមានបញ្ហាទំនាញសូរ (ឬលំឱនសូរ) លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់នូវ
  • ការដកឃ្លា ឬ
  • វណ្ណយុត្តិដូចជា
   • ធ្មេញកណ្ដុរ ( ៉ ) ឬ
   • ត្រីស័ព្ទ ( ៊ ) ឬ
   • អស្ដា ( ៏ ) ឬ
   • ត្រេ ( – ) ឬ
   • ទណ្ឌឃាត ( ៍ )។
 3. បើលោកអ្នកចង់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់អ្វីមួយ សូមសរសេរយោបល់របស់លោកអ្នកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។
សូមអរគុណចំពោះមតិរិះគន់ស្ថាបនារបស់លោកអ្នក។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *