បទានុក្រម ភវ ខ្មែរ<>អង់គ្លេស
សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បទានុក្រម ភវ របស់យើង។
សូមសំណាងល្អ!
Thank for using our PV Dictionary.
Good luck!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *