សន្ទានុក្រមគណិតវិទ្យា ខ្មែរ-អង់គ្លេស-ខ្មែរ

ស្វែងរកពាក្យ៖

សម្គាល់៖

  1. សូមកុំប្រើដកឃ្លាសូន្យ (zero-width space)
  2. សូមសាកល្បងសរសេរម្ដង ព្យាង្គតម្រួត ម្ដង ព្យាង្គរាយ ក្នុងករណីរកមិនឃើញ។
  3. បើលោកអ្នកចង់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់អ្វីមួយ សូមសរសេរយោបល់របស់លោកអ្នកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

សូមអរគុណចំពោះមតិរិះគន់ស្ថាបនារបស់លោកអ្នក។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *