សូមស្វាគមន៍មកកាន់មណ្ឌលភាសាវិទូ!

មណ្ឌលភាសាវិទូត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២។
មណ្ឌលភាសាវិទូមានគោលបំណងធ្វើជាអ្នកឯកទេសផ្នែកភាសា។
មណ្ឌលភាសាវិទូប្រមូលផ្ដុំទៅដោយភាសាវិទូជាច្រើនរូប។
មណ្ឌលភាសាវិទូធ្វើការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

មណ្ឌលភាសាវិទូបម្រើសេវាកម្មដូចខាងក្រោម៖

១. បកប្រែភាសា (ឯកសារ និងផ្ទាល់មាត់)
២. បង្រៀនភាសាដល់ផ្ទះ
៣. ជួលការិយាល័យរួម

ទំនាក់ទំនង៖

អាសយដ្ឋាន៖ ២២១ ផ្លូវ ១២០P សង្កាត់គោកឃ្លៀង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ហ្វេសប៊ុក៖ facebook.com/pvd.one
វិបសាយ៖ www.pvd.one
អ៊ីមែល៖ pheasavitu@gmail.com
ទូរសព្ទ៖ ០១៦ ៣០០ ១៩៩ ; ០៨៥ ៤២៥ ៤៤៤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *